Thailand Can Home Background

THAI CLEAN AIR NETWORK

เครือข่ายอากาศสะอาด

เป็นการร่วมกันของกลุ่มคนจากภาคประชาชนและนักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อวางแนวทางร่วมกันแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีความซับซ้อนยุ่งยากแบบรอบด้านและเป็นระบบอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

Thailand Can Logo
Standee 1
Standee 2
Standee 3

พ.ร.บ. ฉบับนี้จะทำให้...

check

บังคับใช้กฎหมาย

เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ผลักดันให้มีหน่วยงานที่ “กำกับดูแล” การทำงานของหน่วยงานรัฐในการบังคับใช้กฎหมายอากาศสะอาดจริงจังขึ้น และ “บูรณาการ” การทำงานไม่ทำแบบเป็นไซโล

check

กระจายอำนาจ

ในการกำกับดูแลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

เปิดโอกาสให้ประชาชน “ร่วม” จัดการอากาศสะอาดสามระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับกำกับดูแล และระดับปฏิบัติ เพื่อปกป้องสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน

check

กระจายข้อมูล

ความรู้เรื่องสิทธิอย่างเท่าเทียม

มีช่องทางให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องอากาศ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ มีช่องทางในการตรวจสอบและเรียกร้องการเยียวยาได้

check

อากาศสะอาด

ถูกรับรองเป็นสิทธิที่เราต้องได้รับ

สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด จะถูกรับรองว่าเป็นสิทธิของประชาชน ก่อให้เกิดหน้าที่ของรัฐที่ต้องรับรอง ปกป้อง และทำให้เกิดสิทธินี้ขึ้นจริง

check

สิ่งแวดล้อมที่ดี

เน้นสร้างสุขภาพที่ดีควบคู่กับ

กำหนดเป้าหมายสำคัญของการดูแล เรื่องอากาศสะอาด โดยเน้นให้ประชาชนมีสิทธิที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพดี และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร