THAI CLEAN AIR NETWORK

เครือข่ายอากาศสะอาด

เป็นการร่วมกันของกลุ่มคนจากภาคประชาชนและนักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อวางแนวทางร่วมกันแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่มีความซับซ้อนยุ่งยากแบบรอบด้านและเป็นระบบอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

Take A Quiz

พ.ร.บ. ฉบับนี้จะทำให้...

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย
ผลักดันให้มีหน่วยงานที่ “กำกับดูแล” การทำงานของหน่วยงานรัฐในการบังคับใช้กฎหมายอากาศสะอาดจริงจังขึ้น และ “บูรณาการ” การทำงานไม่ทำแบบเป็นไซโล
กระจายอำนาจ
ในการกำกับดูแลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
เปิดโอกาสให้ประชาชน “ร่วม” จัดการอากาศสะอาดสามระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับกำกับดูแล และระดับปฏิบัติ เพื่อปกป้องสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน
กระจายข้อมูล
ความรู้เรื่องสิทธิอย่างเท่าเทียม
มีช่องทางให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องอากาศ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ มีช่องทางในการตรวจสอบและเรียกร้องการเยียวยาได้
อากาศสะอาด
ถูกรับรองเป็นสิทธิที่เราต้องได้รับ
สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด จะถูกรับรองว่าเป็นสิทธิของประชาชน ก่อให้เกิดหน้าที่ของรัฐที่ต้องรับรอง ปกป้อง และทำให้เกิดสิทธินี้ขึ้นจริง
เน้นสร้างสุขภาพที่ดีควบคู่กับ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
กำหนดเป้าหมายสำคัญของการดูแล เรื่องอากาศสะอาด โดยเน้นให้ประชาชนมีสิทธิที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพดี และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน พ.ร.บ. อากาศสะอาด

CLEAN AIR NEWS

อย่าปัดตก พ.ร.บ อากาศสะอาด กับ อ.ชัชชาติ
จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี

ข้อมูลความรู้

“มลพิษทางอากาศ” คืออะไร? แล้วทำไมเราต้องรู้เรื่องนี้

ร่วมลงชื่อสนับสนุน พ.ร.บ.

เพื่อให้เราได้มีอากาศสะอาดไว้หายใจ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งลงชื่อสนับสนุนเสนอ ร่าง “พรบ” กับพวกเรากันนะ ลงชื่อสนับสนุน ที่นี่
คุณภาพชีวิตจะดีกว่านี้ ถ้าไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อหน้ากากอนามัย และเครื่องฟอกอากาศ มาเพื่อดูแลสุขภาพมลพิษทางอากาศที่สูงขึ้น ก็ทำให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มตามขึ้นมาด้วย

ติดตามเรา

เครือข่ายอากาศสะอาด