สิทธิและสุขภาพของเรา อำนาจและหน้าที่ของรัฐ
เราปรารถนาเพียง
อากาศสะอาด
ให้พวกเราได้หายใจ
0
จำนวนรายชื่อตอนนี้
เพื่ออากาศสำหรับพวกเรา
เราต้องการ 11,000 รายชื่อ

พ.ร.บ. ฉบับนี้จะทำให้...

เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย
ผลักดันให้มีหน่วยงานที่ “กำกับดูแล” การทำงานของหน่วยงานรัฐในการบังคับใช้กฎหมายอากาศสะอาดจริงจังขึ้น และ “บูรณาการ” การทำงาน ไม่ทำแบบเป็นไซโล
กระจายอำนาจ
ในการกำกับดูแลให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
เปิดโอกาสให้ประชาชน “ร่วม” จัดการอากาศสะอาดสามระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับกำกับดูแล และ ระดับปฏิบัติ เพื่อปกป้องสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน
กระจายข้อมูล
ความรู้เรื่องสิทธิอย่างเท่าเทียม
มีช่องทางให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องอากาศ รวมถึงช่องทางการร้องเรียนปัญหาด้านคุณภาพอากาศ ร้องเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่ มีช่องทางในการตรวจสอบและเรียกร้องการเยียวยาได้
อากาศสะอาด
ถูกรับรองเป็นสิทธิที่เราต้องได้รับ
สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด จะถูกรับรองว่าเป็นสิทธิของประชาชน ก่อให้เกิดหน้าที่ของรัฐที่ต้องรับรอง ปกป้อง และทำให้เกิดสิทธินี้ขึ้นจริง
เน้นสร้างสุขภาพที่ดีควบคู่กับ
สิ่งแวดล้อมที่ดี
กำหนดเป้าหมายสำคัญของการดูแล เรื่องอากาศสะอาด โดยเน้นให้ประชาชนมีสิทธิที่จะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพดี และไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร
เพียงแค่มีพื้นที่เล็กๆ กับใจปรารถนาในอากาศสะอาด

คุณก็สามารถเป็น "จุดรับลงชื่อสนันสนุน พ.ร.บ." ได้

เราอยากเชิญชวนให้ ร้านค้า / ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ / ออฟฟิศ / Co-Working Space หรือใครที่พร้อม มาเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่จะทำให้เราได้มีอากาศสะอาดไว้หายใจ...
ด้วยการจัดตั้งเป็น “จุดรับลงชื่อ”สนับสนุน

พ.ร.บ. กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ...

CLEAN AIR NEWS

“บันทึกเจตนารมณ์ร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาด เพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ...” เอกสารที่เขียนมาเพื่อ “ตอบทุกข้อสงสัย ไขทุกข้อข้องใจ” เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.นี้ เปรียบเสมือน “คู่มือ”เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ. ให้กับประชาชนทุกท่านที่สนใจ

ข้อมูลความรู้

“มลพิษทางอากาศ” คืออะไร? แล้วทำไมเราต้องรู้เรื่องนี้
--> --> --> --> --> -->

ข่าวสารจากเรา

เพื่อให้เราได้มีอากาศสะอาดไว้หายใจ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งลงชื่อสนับสนุนเสนอ ร่าง “พรบ” กับพวกเรากันนะ ลงชื่อสนับสนุน ที่นี่
คุณภาพชีวิตจะดีกว่านี้ ถ้าไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อหน้ากากอนามัย และเครื่องฟอกอากาศ มาเพื่อดูแลสุขภาพมลพิษทางอากาศที่สูงขึ้น ก็ทำให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มตามขึ้นมาด้วย

ติดตามเรา

เครือข่ายอากาศสะอาด