เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ศกนี้ รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเเอี่ยม หัวหน้าคณะทำงานด้านกฎหมายของเครือข่ายอากาศสะอาด ได้นำทีมสมาชิกเครือข่ายอากาศสะอาดจัด workshop โครงเนื้อหาร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับประชาชน โดยแบ่งกลุ่มนำเสนอที่ครอบคลุมเนื้อหาว่าด้วย การเสนอร่างฉบับประชาชน การทับซ้อนกับกฎหมายอื่น การสร้างองค์กรเฉพาะ หน้าที่ของรัฐ สิทธิของประชาชน มาตรการทางสังคม มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ ประเด็นสุขภาพ มาตรการการตรวจสอบ-ติดตาม-ประเมินผล มาตรการบังคับ และมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ โดยผลจากกิจกรรมนี้จะนำไปสู่การวางโครงร่างกฎหมายอากาศสะอาดฉบับ Bottom up จากภาคประชาชนต่อไป