วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย ในฐานะผู้ประสานงานคณะทำงานพัฒนาระบบติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื่อประชาชน ได้จัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือ  ในการพัฒนา “ระบบติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพของประชาชนแบบมีส่วนร่วม”(Citizen Air Monitoring System) หรือ “C-AIR” และ Air Quality Health Index หรือ “AQHI Thailand”  โดยได้เชิญภาคีหลายภาคส่วน หน่วยงานและองค์กรภายใต้สังกัดของ 3 กระทรวงได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังมี สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน รวม 25 องค์กรมาร่วมลงนามเพื่อร่วมพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง มาร่วมเป็นประธานและกล่าวสนับสนุนและให้กำลังใจทีมงานในการทำงานประสานกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยแก้ปัญหามลภาวะในอากาศของประเทศไทย  นอกจากนี้ยังมีการเสวนาชี้แจง ความคืบหน้าและแนวทางพัฒนาร่วมกันในอนาคต นำโดย ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธีรยุทธ โหรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล  ดำเนินรายการโดย คุณนาตยา แวววีรคุปต์ Thai PBS  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก เพราะทั้งสองระบบเชื่อมโยงกัน มีเป้าหมายให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศที่ถูกต้อง ได้การแจ้งเตือนและคำแนะนำที่สอดคล้องกับสถานะสุขภาพของตนและบริบทเฉพาะของพื้นที่ และสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้องสุขภาพของตนและคนอื่นๆ ในสังคมได้