วันที่  18 -20 ธันวาคม ศกนี้ เครือข่ายอากาศสะอาดได้ร่วมกิจกรรมในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่12   ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ  โดยแบ่งเป็น โซนนิทรรศการภายใต้แคมเปญ “Making the Invisible, Visible”.บริเวณ ชั้น 2 หน้าเวทีกลาง  มีการแนะนำและสาธิตระบบติดตามและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพของประชาชน (C-Air & AQHI Thailand)การจัดแสดงผลงานสื่อสร้างสรรค์ สะท้อนประเด็นปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ในรูปแบบต่างๆ จากอาสาสมัครนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และในวันที่ 19  ธันวาคม ศกนี้  ทางเครือข่ายจะจัดเสวนาห้องพัฒนานโยบายสาธารณะ เรื่อง “PM2.5ฝุ่นขนาดเล็กกับผลกระทบที่ไม่เล็กต่อสังคมไทย” นำทีมโดย  รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   คุณครูกฤษฎิ์ บัวเผื่อน เครือข่ายพ่อแม่ตื่นรู้สู้ภัยฝุ่นและโรงเรียนรุ่งอรุณ

ศาตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

รองศาสตราจารย์ นพ. นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  คุณรุจิพัฒน์ สุวรรณสัย กลุ่มผู้ประกอบการที่พักรายย่อย เกสท์เฮ้าส์ โฮสเทล และโฮมสเตย์ จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์ Thai PBS  เริ่มตั้งแต่ 12.00-14.00 น.   ณ ห้อง 204 ชั้น 2