เมื่อเร็วๆ นี้ คณะทำงานด้านกฎหมายของเครือข่ายอากาศสะอาด นำโดย รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “การทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความไม่เพียงพอของกฎหมายมลพิษทางอากาศ : กลุ่มภาครัฐ และนักวิชาการ”  ขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

ทั้งนี้คณะทำงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ดังนี้  นายศุมล ศรีสุขวัฒนา   นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเกี่ยวกับสุขภาพและการสาธารณสุข  อาจารย์อริศรา เหล็กคำ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายรัฐ เรืองโชติวิทย์   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  นายสมชัย  เอมบำรุง  ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์ นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นางสาวพิชญา เจริญถาวรโภคา  ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร  ดร.ชาญวิทย์ ชัยกันย์  พนักงานคดีปกครอง สำนักงานประธานศาลปกครองสูงสุด  นายสุรัตน์ คนขยัน นิติกรประจำสำนักกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก