เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท หัวหน้าคณะทำงานพัฒนา “ระบบติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศภาคประชาชน”(Citizen Air Monitoring System) หรือ C-AIR & AQHI เครือข่ายอากาศสะอาด ได้จัดประชุมคณะทำงานร่วมพัฒนาระบบ ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยในภาคเช้าเป็นการหารือความก้าวหน้าและสถานการณ์การพัฒนาระบบ C-Air ในบริบทปัจจุบันของการจัดการปัญหา PM2.5 ในประเทศไทย และทบทวนผลการดำเนินงานและเป้าหมายของการพัฒนาระบบ C-Air และกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบในระยะต่อไปสรุปเกณฑ์มาตรฐานข้อมูล แนวทางการรายงานผล และแผนการดำเนินงานการพัฒนาระบบ C-Air

และในช่วงบ่ายเป็นการสรุปแนวคิดและความก้าวหน้าในการการพัฒนา AQHI Thailand ประสบการณ์ ความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนา AQHI ในพื้นที่เชียงใหม่ สงขลา และสระบุรี (หน้าพระลาน) และสรุปแผนดำเนินการพัฒนา AQHI Thailand โดยมี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , สถานีวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ตัวแทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนเครือข่ายอากาศสะอาด กลุ่มเทใจ และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนไตรพัฒน์ เข้าร่วมประชุม