วันที่ 25-27 ตุลาคม ศกนี้ รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะทำงานรายงานวิชาการอากาศสะอาดปกฟ้า (Blue Paper) ได้นำทีมลงพื้นที่ภาคเหนือเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและข้อเท็จจริงในพื้นที่ต่างๆ ที่ประสบปัญหา  เพื่อหาสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม เกสต์เฮาส์ ตัวแทนบริษัททัวร์  ตัวแทนกลุ่มชุมชนนำโดยสภาลมหายใจ ตัวแทนผู้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ตัวแทนโรงเรียนของรัฐ-เอกชน