กิจกรรมของเรา

Press Release แนะนําสมุดปกเขียวอากาศสะอาด (Clean Air Green Paper)

Press Release แนะนําสมุดปกเขียวอากาศสะอาด (Clean Air Green Paper)

เนืองในวันอากาศสะอาดสากล (วันพุธที่ 7 กันยายน 2565)

โดย เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของอากาศที่มีต่อสุขภาพและการ ดำรงชีวิตของมนุษย์ จึงกำหนดให้วันที่ 7 กันยายน ของทุกปีเป็นวันอากาศสะอาดสากล หรือวันสากลเพื่อ อากาศสะอาด (International Day of Clean Air) หรือเรียกชื่อเต็มว่ "วันสากลเพื่ออากาศสะอาดสำหรับ ท้องฟ้าที่สุดใส (Intemational Day of Clean Air for Blue Skies)" โดยกำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ด.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563)

เพื่อร่วมสนับสนุนและตอกย้ำความสำคัญของวันดังกล่าว เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย จะถือโอกาส นี้เปิดตัวและเผยแพร่ "สมุดปกเขียวอากาศสะอาด: บูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อข้อเสนอเชิงนโยบาย สำหรับอากาศสะอาด (Clean Air Green Paper: Interdisciplinary Research to Propose Policy-led Solutions for Clean Air)" เป็นครั้งแรก ด้วยรูปแบบ e-book ในเว็ปไซต์ของเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทยที่ thailandcan.org ในวันที่ 7 กันยายน 2565

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด (Clean Air Green Paper) ซึ่งเป็นผลงานในปี 2565 นี้ เป็นงานต่อยอดจากงาน เดิมสองชิ้นของเครือข่ายอากาศสะอาดฯ

  • ชิ้นแรก คือ สมุดปกขาวอากาศสะอาด (Clean Air White Paper) ผลงานปี 2562 ซึ่งเป็นการ แนะนำความรู้พื้นฐานของปัญหาเชิงโครงสร้าง
  • ชิ้นที่สอง คือ สมุดปกฬาอากาศสะอาด: เจาะลึกผลกระทบของมลพิษทางอากาศและรากเหง้าของ ปัญหา (Clean Air Blue Paper: Insights on the Impact of Air Pollution and Its Roots Causes) ผลงาน ปี 2563 ซึ่งเป็นการศึกษาถึงสาเหตุและผลกระทบของปัญหา

โดยงานทั้งสองชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับการศึกษาสมุดปกเขียวอากาศสะอาดซึ่งเป็นงานชื้น ที่สาม

ในภาพรวม เครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้ศึกษาและจัดทำเอกสารชุดเดียวกันเรียกว่า "เอกสาร แนวคิดสามสี (ขาว-ฟ้า-เขียว) เกี่ยวกับอากาศสะอาด" เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยลักษณะเด่นเฉพาะตัว ของสมุดปกเขียวอากาศสะอาด คือ การเสนอทางออกในการจัดการมลพิษทางอากาศ Air Pollution) เพื่อ ก้าวข้ามปัญหาเชิงโครงสร้างและมุ่งสู่การจัดการให้ได้มาซึ่งอากาศสะอาด (Clean Air)

สมุดปกเขียวอากาศสะอาด เป็นผลรวมองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากหลายภาคส่วน และ บูรณาการข้ามศาสตร์โดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสหลาขาวิชาชีพ เพื่อเสนอแนวทางแก่ไขที่น่าจะเหมาะสมกับ บริบทของประเทศไทยมากที่สุด

ในขั้นตอนต่อไป เครือข่ายอากาศสะอาดฯ จะดำเนินการต่างๆ ในการเผยแพร่สมุดปกเขียวอากาศสะอาด ดังนี้

  • จัดสัมมนาออนไลน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเนื้อหาของสมุดปกเขียวอากาศสะอาด เพื่อ อธิบายแนวคิดสำคัญ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • มอบสมุดปกเขียวอากาศสะอาด ฉบับตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์ใน การสื่อสารและร่วมกันเดินหน้าเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเรื่องอากาศสะอาดของประเทศไทย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 093-898-5557
ศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่:
ติดตามข่าวสาร/องค์ความรู้/กิจกรรมของเครือข่ายอากาศสะอาด ประเทศไทย ได้ที่ : https://thailandcan.org

Follow Us

Thailand Clean Air Network