กิจกรรมของเรา

พลังพลเมืองรุ่นใหม่ใส่ใจอากาศสะอาด
Bad Ass Tracker


Dreamy Drone คือ ยานพาหนะที่สามารถลดจำนวนการใช้รถบนท้องถนน ไปได้ถึง 70% ลดเวลาเฉลี่ยในการเดินทางไปทำงานของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเหลือเพียงแค่ 15 นาที และ ภายใน 3 ปีหลังจาก Dreamy Drone ได้เปิดใช้บริการ ค่าฝุ่นพิษที่เกิดจากการขนส่งและการจราจร ลดลงถึง 80% ผู้คนเดินทางสะดวกสบาย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เป็นการขนส่งสาธารณะที่ใช้พลังงานสะอาดไม่ปล่อยฝุ่นควันเพิ่มมลพิษ

ใช่..... Dreamy Drone เป็นเพียงเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาในจินตนาการ แต่ พ.ร.บ. อากาศสะอาดฉบับนี้แหละ จะทำให้จินตนาการของพวกเราเป็นความจริงได้ ก่อนอื่นเราอยากให้คุณมาลองทำความเข้าใจเนื้อหาบางส่วนของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ด้วยกันก่อนโดยปกติในการจัดการเรื่องมลพิษทางอากาศในแต่ละแหล่งกำเนิด จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากกรมควบคุมมลพิษ อันทำให้เห็นความกระจัดกระจายของกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น การกำกับดูแลรถยนต์ที่ก่อให้เกิดควันด รวมทั้งมลพิษอื่นๆ ที่เกิดจากรถยนต์ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522         พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2514 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ

  1. กองบังคับการตำรวจจราจร มีอำนาจหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานจราจร และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก           พ.ศ. 2522 และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2514 ในการควบคุมรถยนต์ทุกชนิด

  2. กรมการขนส่งทางบก มีอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ในการควบคุมรถยนต์       ขนาดใหญ่ เช่น รถโดยสารประจำทาง รถบรรทุก 10 ล้อเป็นต้น

  3. กรมควบคุมมลพิษ และกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ         สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในการควบคุมรถยนต์ขนาดเล็ก (รถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) เช่น รถกระบะหรือรถปิ๊กอัพ         รถตู้ส่วนบุคคลเป็นต้น

ดังนั้น ปัญหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางอากาศในประเทศไทย พบว่าแยกส่วนแยกหน่วยงานกัน การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ โดยอาศัยอำนาจของกรมควบคุมมลพิษอย่างเดียว จึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งระบบ หากขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

ร่างพ.ร.บ. นี้ จะเข้ามาจัดการปัญหาอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยเน้นการทำงานร่วมกันของผู้คนในสังคม ด้วยการปฏิรูปกฎหมายและกลไกการ บังคับใช้กฎหมาย ที่เรียกว่ากฎหมายอากาศสะอาด และองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

เปิดโอกาสให้ประชาชน “ร่วม” จัดการอากาศสะอาดสามระดับ คือระดับนโยบาย ระดับกำกับดูแล และระดับปฏิบัติ เพื่อปกป้องสิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของประชาชน โดยกำหนดเป้าหมายสำคัญให้ประชาชนมีสิทธิที่จะมีชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพดี และไม่ตายก่อนวัยอันควร

อีกทั้ง มีช่องทางให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องอากาศ ช่องทางการร้องเรียนปัญหาด้าคุณภาพอากาศ การทำงานของเจ้าหน้าที่ และช่องทางในการตรวจสอบและเรียกร้องการเยียวยาได้อย่างเท่าเทียม

บัดนี้ เราได้รายชื่อผู้สนับสนุนร่างพ.ร.บ. ครบแล้ว และพร้อมจะเดินหน้าสู่ช่วงเวลาสำคัญที่สุดคือ ขั้นตอนในการยื่นเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเรายังคงต้องการเสียงสนับสนุนของท่านอย่างต่อเนื่องเพื่อใม่ให้ใครมา “ปัดตก” ร่างกฎหมายที่มุ่งคุ้มครอง “สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาด” และ“สิทธิในชีวิต” ของเรา อย่างเป็นระบบครบวงจร

กดติดตาม เฟสบุคเพจของเราที่ https://www.facebook.com/thailandcleanairnetwork

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาดได้ที่ https://thailandcan.org/en/knowledge

ท่านยังสามารถรวมลงชื่อให้เกิดกฏหมายแก้ไขปัญหาอากาศได้ที่ https://thailandcan.org/ร่วมลงชื่อเสนอร่าง-พรบ

Follow Us

Thailand Clean Air Network