Clean Air White Paper

“สมุดปกขาวอากาศสะอาด”

ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แล้วอยู่ในระดับที่วิกฤติ ประชาชนไทยเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก จากการรายงานของสถาบันวิจัยนโยบายพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2561 ที่พบว่าในปี พ.ศ.2559 มีประชากรไทย ถึงร้อยละ 75 อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศเกินกว่าระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยมีสาเหตุสำคัญประการหนึ่ง คือการที่รัฐไทยกำหนด “เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ” ของประเทศที่ยินยอมให้มีระดับของมลพิษในอากาศของไทย

Read More