สำหรับระบบ C-Air หรือ Citizen Air Monitoring System  เป็นระบบที่ต้องการแก้ไขข้อจำกัดของความไม่ครอบคลุมของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยการรวมเอาข้อมูลจากทุกสถานีที่มีทั้งของภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และอื่น ๆ มาใช้สร้างแผนที่คุณภาพอากาศ ที่ทำให้สามารถแสดงค่าประมาณการที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุดของระดับมลพิษในทุกจุดที่ไม่มีสถานีตรวจวัดอยู่ และเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน หรือองค์กรต่าง ๆ สามารถใช้

ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลการตรวจวัดของตนเอง และหากมีสถานีตรวจวัดของตนที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดก็สามารถเชื่อมโยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบได้ เพื่อขยายความครอบคลุมของการตรวจวัดคุณภาพอากาศให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป นอกจากนี้ระบบC-Airยังต้องการแก้ข้อจำกัดของมาตรฐานการรายงานคุณภาพอากาศตามความต้องการทางสุขภาพที่แตกต่างกันของประชาชน โดยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดหลักเกณฑ์การรายงานคุณภาพอากาศให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของตนได้  

นอกจากนี้ ระบบ C-Air ยังมีเป้าหมายเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการกับแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยอาศัยการสร้างแผนที่คุณภาพอากาศ ที่ทำให้สามารถระบุตำแหน่งของแหล่งกำเนิดมลพิษ ทำให้ประชาชนสามารถทำหน้าที่ “ยามเฝ้าระวัง” (citizen watchdog) โดยสามารถเชื่อมโยงกับการรายงานข้อมูลแหล่งกำเนิดผ่านสื่อสาธารณะ และเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป ดังนั้นลักษณะพื้นฐานที่สำคัญของระบบ C-Air คือการได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและมีความเป็นกลาง โดยในการร่วมกันพัฒนาระบบ C-Air ได้กำหนดหลักการพื้นฐานร่วมกันที่เรียกว่าC-Air Manifesto ที่มีหลักการสำคัญสองประการ คือ ข้อมูลคุณภาพอากาศเป็นข้อมูลที่เปิดให้มีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (Open Data) และให้ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก (Public Interests Before Private Profits) 

รายชื่อหน่วยงานและองค์กรร่วมพัฒนาระบบ C-AIR & AQHI Thailand

1. กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
3. สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 
4. สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
5. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6. สมาคมยักษ์ขาวแห่งประเทศไทย 
7. ศูนย์เครือข่ายการจัดการคุณภาพอากาศประเทศไทย (TAQM) 
8. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
9. ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
10. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
11. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
12. สถานวิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
13. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15. มหาวิทยาลัยมหิดล 
16. สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (CRI) 
17. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
18. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
19. เครือข่ายพ่อแม่ตื่นรู้สู้ภัยฝุ่น 
20. ทีมฝุ่น โรงเรียนไตรพัฒน์ 
21. เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้บริโภค 
22. เทใจดอทคอม 
23. บริษัท มายเฮลท์กรุ๊ป จำกัด 
24. สถาบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม 
25. สถานีโทรทัศน์ Thai PBS