รายชื่อนักวิชาการ

1. รศ. ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายกับสังคม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผู้เชี่ยวชาญเคมีอากาศ​และวิทยาศาสตร์​สิ่ง​แวดล้อม​

3. รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท แพทย์และนักมานุษยวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5. ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ อดีตผู้อำนวยการสถาบันการบริหารและจิตวิทยา ผู้จัดหลักสูตร The Boss ผู้ก่อตั้งเครือข่ายจิตอาสา,  จิตตปัญญา

เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย

 1. กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. กลุ่มช่วยเพื่อนดับไฟ จังหวัดเชียงใหม่
 3. กลุ่มเยาวชนเขียวสดใส รักษ์ป่าเชียงดาว
 4. กลุ่มรักษ์ล้านนา
 5. กลุ่มรุ้งอรุณองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง
 6. แก๊งค์ถิ่นนิยม (บ้านหัวทุ่ง)
 7. เขียวสวยหอม
 8. คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่
 9. เครือข่ายแก้ไขปัญหาหมอกควันเชียงใหม่
 10. เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี
 11. เครือข่ายชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างอาคารผิดกฎหมาย
 12. เครือข่ายต้นไม้ในเมือง
 13. เครือข่ายทวงคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ
 14. เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากฝุ่น (Bangkok Breathe)
 15. เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคอีสาน
 16. เครือข่ายเพื่อนร่วมทุกข์
 17. เครือข่ายพ่อแม่ตื่นรู้สู้ภัยฝุ่น
 18. เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
 19. คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 20. เจ้ากวางน้อย (Little Deer Project)
 21. เจียงใหม่ออร์แกนิก
 22. ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่
 23. ชมรมฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดเชียงใหม่
 24. ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่
 25. ชมรมผู้สูงอายุ เต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน
 26. ไทยพีบีเอส
 27. ไทยพร้อม | ThaiPrompt
 28. บางกอกฟอรั่ม
 29. ปลูกป่าอย่างยั่งยืน (The Forest Creator)
 30. ภาคีคนฮักเชียงใหม่
 31. ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว
 32. ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP)
 33. มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (CIVICNET)
 34. มูลนิธิโกลบอลแคมปัสเซส
 35. มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
 36. มูลนิธิชุมชนไทย
 37. มูลนิธิบูรณะนิเวศ
 38. มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
 39. ม่วนใจ๋ l กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว
 40. โรงเรียนฝึกหัดครูผู้สูงอายุเชียงใหม่
 41. โรงเรียนรุ่งอรุณ
 42. รักษ์ไม้ใหญ่ (BIGTree Project)
 43. ศูนย์พัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 44. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เครือข่ายคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่
 45. สถาบันขวัญแผ่นดิน
 46. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 47. สภาลมหายใจ เชียงใหม่
 48. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
 49. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
 50. สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่
 51. สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)
 52. สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่
 53. สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่
 54. สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่
 55. สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
 56. สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี
 57. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 58. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
 59. หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
 60. หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 61. Chiangrai Fights Smog
 62. Circular Design Lab
 63. Smoke Watch