รายชื่อนักวิชาการ

1. รศ. ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญกฏหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายกับสังคม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผู้เชี่ยวชาญเคมีอากาศ​และวิทยาศาสตร์​สิ่ง​แวดล้อม​

3. รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท แพทย์และนักมานุษยวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5. ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ อดีตผู้อำนวยการสถาบันการบริหารและจิตวิทยา ผู้จัดหลักสูตร The Boss ผู้ก่อตั้งเครือข่ายจิตอาสา,  จิตตปัญญา

เครือข่ายอากาศสะอาดประเทศไทย

1.กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.กลุ่มช่วยเพื่อนดับไฟ จังหวัดเชียงใหม่
3.กลุ่มเยาวชนเขียวสดใส รักษ์ป่าเชียงดาว
4.กลุ่มรักษ์ล้านนา
5.กลุ่มรุ้งอรุณองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง
6.แก๊งค์ถิ่นนิยม (บ้านหัวทุ่ง)
7.เขียวสวยหอม
8.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่
9.เครือข่ายแก้ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่
10.เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพเขต10 จังหวัดอุบลราชธานี
11.เครือข่ายต้นไม้ในเมือง
12.เครือข่ายทวงคืนพื้นป่าดอยสุเทพ
13.เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากฝุ่น (Bangkok Breathe)
14.เครือข่ายผู้หญิงเพื่อสุขภาพภาคอีสาน
15.เครือข่ายเพื่อนร่วมทุกข์
16.เครือข่ายพ่อแม่ตื่นรู้สู้ภัยฝุ่น
17.เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)
18.คณะสิ่งแวดล้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
19.เจ้ากวางน้อย (Little deer project)
20.เจียงใหม่ออร์แกนิก
21.Chiangrai Fights Smog
22.Smoke Watch
23.ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่
24.ชมรมทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดเชียงใหม่
25.ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่
26.ชมรมผู้สูงอายุ เต้าเต๋อซิ่นซี ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน
27.บางกอกฟอรั่ม
28.ปลูกป่าอย่างยั่งยืน The Forest Creator
29.ภาคีคนฮักเชียงใหม่
30.ภาคีเรารักดอยหลวงเชียงดาว
31.ภาคีเพื่อการศึกษาไทย (TEP)
32.ไทยพีบีเอส
33.ไทยพร้อม l ThaiPrompt
34.มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม (CIVICNET)
35.มูลนิธิโกลบอลแคมปัสเซส
36.มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
37.มูลนิธิชุมชนไทย
38.มูลนิธิบูรณะนิเวศ
39.มูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
40.ม่วนใจ๋ l กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติเชียงดาว
41.หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
42.โรงเรียนฝึกหัดครูผู้สูงอายุเชียงใหม่
43.โรงเรียนรุ่งอรุณ
44.รักษ์ไม้ใหญ่ (BIG Tree Project)
45.ศูนย์พัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
46.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชานชน เครือข่ายคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่
47.สถาบันขวัญแผ่นดิน
48.สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
49.สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
50.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่
51.สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่
52.สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX)
53.สมาคมวัฒนธรรมความพิการเชียงใหม่
54.สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จังหวัดเชียงใหม่
55.สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดเชียงใหม่
56.สวนบัวชมพู ณ จอมคีรี
57.หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
58.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
59.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
60.สภาลมหายใจ (เชียงใหม่)
61.เครือข่ายชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสร้างอาคารผิดกฎหมาย