เกี่ยวกับเรา

หลายร้อยคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเข้ามาทำอะไร?

“เครือข่ายอากาศสะอาด”

การรวมตัวของกลุ่มคนจิตอาสาทั้งนักวิชาการสาขาต่างๆ และกลุ่มภาคประชาชน ที่ไม่ยอมทนและอยู่นิ่งเฉยกับปัญหา ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาของตนเองศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศเหล่านี้

และหาสาเหตุต้นตอในเรื่องนี้ซึ่งกลุ่มสมาชิกกว่าหลายร้อยคนที่เข้ามาทางานทั้งด้านวิชาการ และการเคลื่อนไหวทางสังคม ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อหาทางออกที่จะจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย

พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของเรา

กลุ่มเราเป็นเครือข่านที2ทํางานร่วมกับพันธมืตรที2สุดยอดเหล่านี ?

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner