Share

เกี่ยวกับเรา

หลายร้อยคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเข้ามาทำอะไร?

“เครือข่ายอากาศสะอาด”

การรวมตัวของกลุ่มคนจิตอาสาทั้งนักวิชาการสาขาต่างๆ และกลุ่มภาคประชาชน ที่ไม่ยอมทนและอยู่นิ่งเฉยกับปัญหา ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาของตนเองศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศเหล่านี้

และหาสาเหตุต้นตอในเรื่องนี้ซึ่งกลุ่มสมาชิกกว่าหลายร้อยคนที่เข้ามาทางานทั้งด้านวิชาการ และการเคลื่อนไหวทางสังคม ร่วมกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อหาทางออกที่จะจัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในประเทศไทย

พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ของเรา

กลุ่มเราเป็นเครือข่านที2ทํางานร่วมกับพันธมืตรที2สุดยอดเหล่านี ?

partner-0
partner-1
partner-2
partner-3
partner-4
partner-5
partner-6
partner-7
partner-8
partner-9
partner-10
partner-11
partner-12
partner-13
partner-14
partner-15
partner-16
partner-17
partner-18
partner-19
partner-20
partner-21
partner-22
partner-23
partner-24
partner-25
partner-26
partner-27
partner-28
partner-29
partner-30
partner-31
partner-32
partner-33
partner-34
partner-35
partner-36
partner-37
partner-38
partner-39
partner-40
partner-41
partner-42
partner-43
partner-44